Investerings-rådgivning

Läs mer om vårt engagemang vid investeringsrådgivning

Hållbarhet

Läs mer om vårt engagemang för hållbara investeringar och affärer
En bild på ett torn

Vi tror på att odla förmögenheter på lång sikt
Noas Spar & Invests fristående position och våra medarbetares expertis möjliggör att vi kan vara en stark och självständig samarbetspartner till våra kunder. Som rådgivare är vår primära uppgift att ha samma incitament som våra kunder och att långsiktigt maximera avkastningen till lägsta möjliga risk, allt i enlighet med varje kunds unika avkastningsmål och risktolerans.

Vi bistår våra kunder genom att ta hänsyn till varje kunds specifika krav på ansvarsfull rådgivning relaterat till miljö, etik och företagsstyrning. Vår gedigna erfarenhet av att vägleda investerare med särskilda riktlinjer och policys inom hållbara investeringar integreras i alla analys- och beslutsprocesser. Vårt erbjudande omfattar finansiell planering, företagsrådgivning, försäkringsrådgivning och råd om portföljförvaltning. Vi strävar efter att skapa investeringsstrategier som är skräddarsydda för att passa varje kunds preferenser och behov genom nära samarbete och en noggrann urvalsprocess av olika finansiella tillgångar och investeringar.

Vår styrka ligger i att erbjuda investeringsmöjligheter, aktiv och skräddarsydd rådgivning, samt värdesätta den personliga relationen för att förstå varje kunds unika och ibland komplexa situation. Vi strävar efter att skapa lösningar som matchar varje kunds behov och önskemål på bästa sätt, med en investeringsstrategi som bygger på ömsesidig tillit och förståelse för kundens unika situation.

Vår fristående position och våra medarbetares expertis möjliggör att vi kan vara en stark och självständig samarbetspartner. Som rådgivare är vår primära uppgift att ha samma incitament som våra uppdragsgivare och att långsiktigt maximera avkastningen med lägsta möjliga risk, allt i enlighet med varje klients unika avkastningsmål och risktolerans.

Vi tar ofta hänsyn till specifika krav på ansvarsfull rådgivning relaterat till miljö, etik och företagsstyrning. Vår gedigna erfarenhet av att vägleda investerare med särskilda riktlinjer och policys inom hållbara investeringar integreras i alla våra analys- och beslutsprocesser. Vårt erbjudande omfattar finansiell planering, företagsrådgivning, försäkringsrådgivning och portföljförvaltning. Vi strävar efter att skapa investeringsstrategier och portföljer som är skräddarsydda för att passa just dina preferenser och behov genom nära samarbete och en noggrann urvalsprocess av olika finansiella tillgångar och investeringar.

Vår styrka ligger i att erbjuda obegränsade investeringsmöjligheter, aktiv och skräddarsydd förvaltning, samt värdesätta den personliga relationen för att förstå varje kunds unika och ibland komplexa situation. Vi strävar efter att skapa lösningar som matchar dina behov och önskemål på bästa sätt, med en investeringsstrategi som bygger på ömsesidig tillit och förståelse för din unika situation.


Urval av Noas Kapitalförvaltning

Diskretionär förvaltning

Vi tillämpar en investeringsmetod där en förvaltare tar över ansvaret att fatta beslut om köp och försäljning av tillgångar inom en portfölj å klientens vägnar. Förvaltaren agerar enligt en förutbestämd strategi eller där vi tar hänsyn till våra kunders riskpreferenser och mål för att maximera avkastningen och minimera riskerna. Detta tillvägagångssätt ger investeraren möjlighet att delegera beslutsfattandet till en professionell förvaltare och kan vara fördelaktigt för de som vill ha en mer aktiv och specialiserad hantering av sin portfölj utan att behöva vara involverade i varje enskild transaktion. 

Rådgiven depåförvaltning
Vi erbjuder en investeringsstrategi där våra rådgivare ger råd och rekommendationer för att skapa och förvalta en portfölj av finansiella tillgångar, såsom aktier, obligationer och fonder, baserat på våra kunders (företagets eller individens) investeringsmål och risktolerans. Ni får vår expertis där vi tillsammans utformar en portfölj som passar era specifika mål och behov. Genomen personlig bedömning av er situation skapas en skräddarsydd portfölj som tar hänsyn till era mål, er risktolerans och tidsram. Vi erbjuder då kontinuerlig uppföljning och gör anpassningar utifrån marknadens förändringar eller om era mål/förutsättningar förändras, för att maximera avkastningen och minimera riskerna.  

Skatt & Juridik
Vår förmögenhetsrådgivning sträcker sig till att omfatta juridiska aspekter inom familjerätt och skatterätt för att säkra din förmögenhet övergenerationer.  Familjejuridiken är viktig. Vi analyserar din familjesituation och säkerställer att alla nödvändiga juridiska dokument finns på plats för att skapa trygghet vid olika livshändelser eller större förändringar. Från de första stegen mot att skaffa boende till samboskap och giftermål – men även vid svåra situationer som sjukdom, skilsmässa eller förlust. Våra specialister skapar nya dokument och reviderar befintliga för att anpassa dem till dina behov.  Vi erbjuder skatterådgivning för små- och medelstora företag med särskild expertis inom fåmansföretagsbeskattning. Vår gedigna erfarenhet sträcker sig från att ge råd kring omstruktureringar, bildande av holdingbolag till att beräkna kapitalvinst vid försäljning av aktier – vi täcker hela spektrumet av behov för ditt fåmansföretag.  

Ombud
Noas Spar & Invest AB är ett ombud till ADDEQT AB och står under deras tillsyn. Våra rådgivare är både försäkringsdiplomerade samt licensierade via SwedSec och InsureSec som verkar för kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.

Urval av Noas investeringsrådgivning


Investeringsrådgivning - Diskretionär förvaltning
Noas Spar & Invest tillämpar en investeringsmetod där vi samarbetar med en extern förvaltare som tar över ansvaret att fatta beslut om köp och försäljning av tillgångar inom en portfölj å kundens vägnar. Förvaltaren agerar enligt en förutbestämd strategi eller där hänsyn tas till kundernas riskpreferenser och mål för att maximera avkastningen och minimera riskerna. Detta tillvägagångssätt ger kunden möjlighet att delegera beslutsfattandet till en professionell förvaltare vilket kan vara fördelaktigt för de som vill ha en mer aktiv och specialiserad hantering av sin portfölj utan att behöva vara involverade i varje enskild transaktion. 

Rådgiven depåförvaltning
Noas Spar & Invest erbjuder även en investeringsstrategi där våra rådgivare ger råd och rekommendationer för att skapa och förvalta en portfölj av finansiella tillgångar, såsom aktier, obligationer och fonder, baserat på våra kunders investeringsmål och risktolerans. Tillsammans med kunden utformar vi en portfölj som passar varje kunds specifika mål och behov. Genom en personlig bedömning av kundens situation skapas en skräddarsydd portfölj som tar hänsyn till mål, risktolerans och tidsram. Vi erbjuder kontinuerlig uppföljning och ger råd om anpassningar utifrån marknadens förändringar eller om kundens mål eller förutsättningar förändras, för att maximera avkastningen och minimera riskerna.  

Mer än försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling handlar om så mycket mer än tjänstepension eller en riskförsäkring. För oss på Noas Spar & Invest handlar det om att se till helheten och att kunna erbjuda specialiserad expertis och skräddarsydda råd som passar våra kunders exakta specifika behov och situation. Därför är det otroligt viktigt med bredd i utbudet och att arbeta med flera olika försäkringsbolag och försäkringsgivare som möjliggör att hitta det bästa alternativet för kunden.
Direktpension utgör ett alternativ när full avdragsrätt för tjänstepensionsförsäkringar redan utnyttjats eller när det finns ett behov av att skapa särskilda pensionslösningar för ledningspersonal eller andra nyckelpersoner. Denna form av pension regleras genom avtal mellan arbetsgivaren och den anställde, utgörande ett löfte om framtida pension som utbetalas från företaget vid den avtalade pensionsåldern.Enfördel med direktpension jämfört med traditionell pensionssparande är att du har kontroll på bägge sidor av avtalet. Till exempel kan du som företagsägare välja att avbryta avtalet om direktpension och återföra kapitalet tillföretaget. Det sparade kapitalet i direktpensionen är således inte bundet utan kan återföras och användas inom företaget. Normalt kopplas avtalet om direktpension till en företagsägd kapitalförsäkring, där försäkringen pantförskrivs till mottagaren (företagsägaren). Detta säkerställer att din pension skyddas även om företaget går i konkurs eller liknande. Det är även möjligt att genomföra direktpension utan koppling till ett specifikt försäkringsbolag, men det viktiga är att tillgångar pantförskrivs som säkerhet för din framtida pension.  Skillnaderna mellan direktpension och tjänstepension är flera: Det finns ingen begränsning för hur mycket du kan avsätta till direktpension, till skillnad från tjänstepensioner som har en avsättningsgräns på 35 procent av lönen. De avsatta medlen är inte låsta, och under vissa omständigheter kan utfästelsen hävas, vilket frigör kapitalet för företaget. Avdrag för avsättningen görs vid utbetalning av pensionen, medan avsättningar till tjänstepension medger avdrag vid avsättningstillfället.

Tjänstepension Det inkluderar vanligtvis att utvärdera olika pensionsalternativ, identifiera lämpliga planer som matchar individens eller företagets behov och mål, samt attge råd om val av investeringsalternativ inom dessa planer. Denna typ av rådgivning syftar till att optimera pensionssparandet och säkerställa att pensionstagaren har en plan som är anpassad till deras framtida ekonomiska situation. Som er förmedlare så hjälper vi er med att utvärdera olika pensionsalternativ, identifiera lämpliga planer som matchar individens eller företagets behov och mål, samt med att ge råd om val av investeringsalternativ inom dessa planer.Denna typ av rådgivning syftar till att optimera pensionssparandet och säkerställa att pensionstagaren har en plan som är anpassad till deras framtida ekonomiska situation.Vi hjälper även till med att utforma och implementera tjänstepensionsplaner och policys som säkerställer era medarbetares välbefinnande genom en trygg och fördelaktig pensions- och försäkringslösning. Vår expertis sträcker sig även till att förebygga sjukskrivningar och främja högre produktivitet hos era medarbetare genom att kombinera försäkringslösningar med hälsofrämjande och proaktiva tjänster. Dessutom erbjuder vi rådgivning och stöd i att analysera era personalkostnader, med hänsyn till både löne- och pensionsrelaterade utgifter.  Med vår kompetens och omfattande nätverk har vi förmågan att hjälpa företag verksamma i flera länder att skapa skräddarsydda och effektiva lösningar för sina medarbetares pensioneroch försäkringar. 

Personriskförsäkringar
För företagare som privatperson och deras anställda är det oförutsägbart med de risker som kan uppstå. Sjukdom eller bortgång hos ägaren eller en medarbetarekan få betydande ekonomiska konsekvenser för både familjen och företaget. Det generella försäkringsskyddet som erbjuds i Sverige idag kan vara otillräckligt, vilket kan leda till förödande konsekvenser. Det är här riskförsäkringar blir en väsentlig komplettering för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet och trygghet. 

Bild på två män i soljus

Anknutet ombud

Noas Spar & Invest AB är ett anknutet ombud till AddEqt AB som är ett värdepappersföretag, och står under deras tillsyn. Våra rådgivare är både försäkringsdiplomerade samt licensierade via SwedSec och InsureSec som verkar för kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.